Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza a Starbox Média Kft. (székhely: 3300 Eger Trinitárius u. 1.,

adószám: 25462977-2-10, cégjegyzékszám: 10-09-035544, képviselő: Egyedné Boros Judit ügyvezető). mint

szolgáltató (a továbbiakban: "Adatkezelő") tájékoztatását a www.radio1eger.hu internetes oldal (a továbbiakban:

Holnap) látogatói, valamint a Starbox Média ügyfelei (a továbbiakban: Érintett) személyes adataik kezelésével

kapcsolatban.

1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

1.1. www.radio1eger.hu látogatóinak adatai

Adatkezelési esetkör megjelölése

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerülnek a jelen pontban meghatározott alábbi adatok:

dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, az érintett operációs rendszerével és böngészőjével

kapcsolatos adatok.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során az adatkezelő a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése,

és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

az a Szolgáltatás jogszerű biztosítása (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében) és

fenntartásához fűződő jogos érdek.

Az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési tesztet végeztünk és megállapítottuk, hogy az adatok kezelése

ésszerűen várható, más módon a szolgáltatás jogszerű fenntartása nem, vagy csak aránytalan nehézségek árán

lenne fenntartható, és a kezelt adatok köre a szükséges minimumra korlátozódik, amely miatt az adatkezelés

arányban áll az adatkezelés céljával, valamint az adatkezeléshez fűződő érdekekkel. Önnek joga van az

érdekmérlegelés megtekintéséhez.

Adatkezelés időtartama

A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

- tárhelyszolgáltató:

- szállításban közreműködő partner:

Az adatait harmadik személynek nem továbbítjuk, azok kizárólag Adatkezelő kezelésében maradnak.

1.2. Cookie adatkezelés

Adatkezelési esetkör megjelölése

Adatkezelő a Honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény

érdekében az Érintettek számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan

azonosítók, amelyeket a Honlap, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Érintett által használt számítógépnek

küldhet, hogy azonosítsa a Honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Honlap használatára

vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik)

tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt

számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre

vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell

beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a Honlap üzemeltetője nem tudja garantálni a Honlap valamennyi

funkciójának megfelelő működését és a Honlap teljes körű használatát. A Honlap első használatával a Honlap

látogatója elfogadja, hogy számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

az érintett hozzájárulása.

2

Adatkezelés időtartama

A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

1.3. Google Analytics, Google AdWords, és Facebook pixel, Youtube

Adatkezelési estkör leírása, kezelt adatok köre

A honlap megtekintése során annak látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez,

statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google AdWords, és Facebook pixel,

Youtube programok is használatra kerülnek. Ezen programok többek közt az alábbi adatokat kezelik:

• IP cím

• Böngésző típusa

• Operációs rendszer

• Facebookon használt név és nyilvános profilkép

• Rendszertevékenység

• Weboldalon belüli tevékenység (meglátogatott oldalak, interakciók)

További részletes információkat az alábbi oldalakon olvashat a Google és a Facebook adatkezeléséről:

Google: https://privacy.google.com/your-data.html

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

az érintett hozzájárulása, mely a honlapra való látogatottsággal történik meg.

Adatkezelés időtartama

A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

1.4. Érintett kapcsolattartóira, kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés

Adatkezelési estkör leírása, kezelt adatok köre

Az üzleti vagy önkéntes célból létrejövő kapcsolatok kialakítása folytán kezeljük az Ön adatait, amennyiben az

Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban Ön, mint kapcsolattartó van megjelölve, és hozzá személyes adatai is

megadásra kerültek, valamint amennyiben Ön lép kapcsolatba az eger[at]radio1[dot]hu e-mail címen velünk.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján

a kapcsolat kialakítása és fenntartásához fűződő jogos érdek.

Az adatkezelés megkezdése előtt érdekmérlegelési tesztet végeztünk és megállapítottuk, hogy az adatok kezelése

ésszerűen várható, más módon a kapcsolat fenntartása nem, vagy csak aránytalan nehézségek árán lenne

fenntartható, és a kezelt adatok köre a szükséges minimumra korlátozódik, amely miatt az adatkezelés arányban

áll az adatkezelés céljával, valamint az adatkezeléshez fűződő kapcsolattartói érdekekkel.

Adatkezelés időtartama

Adatait az üzleti kapcsolat fennállása alatt, valamint az üzleti kapcsolat alapjául szolgáló dokumentum

megőrzésének időtartama alatt kezeljük, kivéve, ha Ön már nem kapcsolattartó az üzleti partnerünknél, ez esetben

a kapcsolattartói adatokat frissítjük.

1.5. Streaming szolgáltatón keresztüli adatkezelés

Amennyiben Ön streaming szolgáltatáson keresztül veszi igénybe a honlapon található tartalmat, akkor a streaming

szolgáltató által kezelt adatok vonatkozásában Adatkezelő a felelősségét kizárja, figyelemmel arra, hogy Érintettre

nem a honlapon keresztül történő adatkezelés valósul meg.

1.6. Adatkezelő által megrendezésre kerülő rendezvényeken történő adatkezelés

Adatkezelési estkör leírása, kezelt adatok köre

Adatkezelő rendezvényeket szervez, mely rendezvényeken Adatkezelő Önről fényképet, videófelvételt,

hangfelvételt készíthet, melyeket az Ön hozzájárulásával készít és az Ön hozzájárulásának megfelelően kezel,

használ fel, így teszi azt/azokat közzé a www.radio1eger.hu weboldalán és/vagy a Rádió 1 Eger közösségi oldalán,

különösen Facebook oldalán.

3

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján

az érintett hozzájárulása, mely a rendezvényen való részvétellel valósul meg.

Adatkezelés időtartama

Önkéntes hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

2. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

- személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,

- helyesbítéshez való jog

- adatkezelés korlátozása,

- törléshez való jog,

- tiltakozáshoz való jog,

- hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel

szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de

az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő

email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal

kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat

rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése

folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

- a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és

- a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

o az adatkezelés céljai;

o az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;

o információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a

személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;

o a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam

meghatározásának szempontjai;

o az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés

esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

o a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

o ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

o az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is,

valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető

információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható

következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért

többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért

cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben

juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel

kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes

adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely

lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

4

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának

korlátozását;

- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez

esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön

jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes

vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet

kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3

munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat,

ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más

módon kezelte;

- Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz

jogos érdek) az adatkezelésre,

- a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség

teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely

fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek

figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket –

annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó

személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti

kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla

megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé

követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van

folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos

érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,

ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget

élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes

hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére

megadott adatokat kére, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez

technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő

számára továbbítsa.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést,

vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530

Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat[at]naih[dot]hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy

ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat

illetékes törvényszék előtt.

5

3. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai

megoldásokkal biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az

adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről

tájékoztatjuk Önt.

4. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő

módon módosítsa. Ön a módosítás hatálybalépését követő honlap használatával elfogadja a módosított

adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további

adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi

információkról:

- a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam

meghatározásának szempontjairól;

- azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló

adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy

szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog

biztosítását;

- hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

- arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy

szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá

hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

- az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint

legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy

az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az

adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021. március 31. napjától érvényes.